Все, кто хотят жить достойно сейчас и в будущем, все, кому не безразлична судьба родителей и собственная судьба - присоединяйтесь к нашему движению!

"... нужда делает людей жестокими"

Бертран Рассел

Главная

Меморандум движения

Запись в движение

Русский

עברית

תנועת "חזית הכבוד"

(מס' עמותה 58-0452266 )

תנועה לטיפול בעולים משכבות העוני בגיל פנסיה

מכלל הבעיות עימן נאלצים להתמודד עולים חדשים, שעלו ארצה מחבר המדינות במהלך 15 השנים האחרונות, אחת הבולטות הינה בקרב האוכלוסייה שנמצאת בגיל פנסיה.

מדובר בעולים שעלו לארץ החל מגיל 40, ועם הגיעם לגיל פנסיה מצאו עצמם מתחת לקו העוני, המדובר גם באנשים שבגינם שולמו תנאים סוציאליים, אולם מפאת הגיל וזמן העבודה הקצר לא צברו מספיק ותק. חלק לא מבוטל מקרב אוכלוסיה זו גם נאלץ לשלם משכנתאות או שכ"ד.

עפ"י נתוני הביטוח הלאומי, היום בישראל חיים כ- 750,000 איש בגיל פנסיה, מתוכם כ-250,000 חיים מתחת לקו העוני. להערכתנו רובה של אוכלוסיה זו הינם עולים מחבר המדינות שעלו בעליה האחרונה במהלך 15 השנים האחרונות. כמו כן, אנו מעריכים שבמהלך 15 השנים הבאות יצטרפו לקבוצה זו עוד כ-150,000 איש, עם פרישתם לפנסיה . זאת במידה והשלטון לא ינקוט צעדים על מנת למנוע זאת, ולהציל אלפי אזרחים מחיים בעוני.

בשנת 2005 ארבעה ארגונים (אגודה ישראלית למדענים עולים ,איגוד מהנדסים עולים , בית טכנולוגיה ירושלים ועמותת שילוב), החליטו להקים תנועה לטיפול בנושא. מטרת התנועה הינה להילחם בעוני בקרב העולים, כשהיעד הראשון הינו טיפול בעולים אשר עלו ארצה החל מגיל 40 ופרשו לפנסיה.

התנועה שמה לפניה את המטרות הבאות:

לקבל תמיכה של כ- 150,000 חברים.

לעורר את תשומת לב הציבור לבעיית העוני בקרב העולים בגיל פנסיה.

למפות את האוכלוסייה ולהגיע למידע מדויק בנושא.

קידום הנושא בפני השלטון, בכדי ליזום ולעורר עשייה שתוצאותיה יאפשרו קיום בכבוד לאוכלוסיה זו.

להיות שותפים לחקיקה לעתיד בנושא פנסיה , ולהבטיח שתהיה התייחסות ספציפית לאוכלוסיית העולים.

לעבוד עם כל הארגונים הציבוריים העוסקים באוכלוסיה בגיל פנסיה, ולתאם עימם מהלכים לקידום הנושא.

נכון להיום, למעלה מ 100 ארגונים הביעו את תמיכתם בתנועה. בפבר- מרץ 2006 התנועה מתכננת לקיים כנס ראשון לתנועה.

התנועה אינה תנועה פוליטית , והיא תקיים קשר עם כל המפלגות המובילות בארץ , ועם חברי כנסת, על מנת לקדם את הטיפול באוכלוסיה אותה היא מייצגת .

גנדי ריגר, נשיא איגוד מהנדסים עולים

פרופ' אדגרט אלטשולר, נשיא אגודה ישראלית למדענים עולים

ד"ר אברהם שרנופולסקי, מנהל בית הטכנולוגיה להשתלמות עולים בירושלים

ד"ר אלקסנדר ברמן, יו"ר עמותת "שילוב"

 [חזרה]
[на главную]

                                                                                                           

 

Copyright © 2005 - 2015  pensiaolim.org  
Оформление, разработка и поддержка: Игорь Коган

Пишите нам по адресу admin@pensiaolim.org

Rambler's Top100       HotLog